อัลบัมทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม จัดกิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

ประชุมผู้ปกครอง 2565

เดินทางไกล ปีการศึกษา 2564

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง