ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 14 11 25
พนักงานราชการ 2 3 5
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 4 1 5
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 17 15 32
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 25 17 42
รวมทั้งหมด 25 17 42